ALGEMENE VOORWAARDEN

van WEGA Inpakservice B.V. te Bleiswijk, ("Wega")

Artikel 1. Algemeen

1.1.      In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtgever: Degene die aan Wega een opdracht heeft verstrekt en/of aan wie Wega één of meer offertes heeft uitgebracht en/of met wie Wega één of meer overeenkomsten heeft gesloten.

1.2.      Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en alle opdrachten aan alsmede alle overeenkomsten met Wega. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts mogelijk, wanneer zulks schriftelijk zijn vastge­legd, door een bij Wega terzake bevoegd persoon.

1.3.      Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is, gelden de algemene voorwaarden van opdrachtgevers voor met Wega aangegane transac­ties slechts voor zover die niet in strijd zijn met de onderhavige voor­waarden. Mocht er enige twijfel kunnen bestaan omtrent de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig is, prevaleren de voorwaarden van Wega.

1.4.      Indien door Wega afwijking van deze voorwaarden eens is toegepast of getolereerd ten voordele van de opdrachtgever, dan geeft zulks de opdrachtgever nimmer het recht om zich daarop later te beroepen of om de toepassing van zo'n afwijking wederom te vorderen.

ARTIKEL 2. AANBIEDINGEN

2.1.      Alle door Wega gedane aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend. De door Wega met opdrachtgevers gesloten overeenkomsten zijn steeds slechts bindend, wanneer die schriftelijk door Wega zijn bevestigd.

2.2.      Wanneer er sprake is van een aan Wega gegeven opdracht met een herhalend karakter dan wel een opdracht welke in diverse deelopdrachten kan worden uitgesplitst, dan bindt die opdracht Wega slechts voor het door Wega schriftelijk vastgelegde tijdsbestek.

2.3.      Indien in de aanbieding van Wega niet uitdrukkelijk een geldig­heidsduur is vermeld, geldt een geldigheidsduur van één maand.

ARTIKEL 3. WIJZIGING IN DE OPDRACHT

3.1.      Wijzigingen van welke aard dan ook welke in de oorspronkelijke opdracht door of namens de opdrachtgever zijn aangebracht, kunnen telkenma­le aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

3.2.      Overigens zijn wijzigingen in de opdracht voor Wega slechts bindend wanneer een bij Wega ter zake bevoegd persoon die wijziging(en) schriftelijk heeft bevestigd.

3.3       Wijzigingen in de productieperiode dienen in onderling overleg te worden afgestemd.

ARTIKEL 4. OVERMACHT

4.1.      Bij overmacht wordt Wega steeds van haar verplichtingen ontheven. Onder overmacht wordt mede begrepen iedere verhindering van nakoming welke buiten de schuld van Wega is ontstaan, ongeacht of die verhindering normali­ter voor risico en rekening van Wega komt, alsmede iedere gebeurtenis of omstandigheid tengevolge waarvan nakoming door Wega zo bezwaarlijk en/of kostbaar is geworden in vergelijking tot de vooruitzichten ten tijde van het aangaan van de overeenkomst dat de nakoming van de verplichtingen door Wega  in redelijkheid niet meer van Wega kan worden verlangd, zulks geheel ter beoordeling van Wega.

4.2.      Wega is gerechtigd om de overeenkomst met de opdrachtgever in geval van overmacht te annuleren, dan wel de uitvoering ervan op te schorten, zulks geheel ter beoordeling van Wega. Wega dient die annulering c.q. de opschorting echter zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de op­drachtgever mede te delen.

4.3.      Wega is in geen geval aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, welke de opdrachtgever als gevolg van die annulering c.q. opschor­ting zou kunnen lijden.

ARTIKEL 5. VERTRAGING DOOR DE OPDRACHTGEVER

5.1.      Wanneer de voortgang van de uitvoering of de oplevering van het werk wordt vertraagd door een oorzaak aan de zijde van de opdrachtgever, waaronder begrepen overmacht aan diens zijde, dan kan Wega een deel van de overeengekomen vergoeding vorderen per het oorspronkelijk tussen partijen overeengekomen tijdstip van betaling. Wega heeft als dan minimaal recht op een vergoeding voor de door Wega alsdan geleverde prestatie, te vermeerderen met een vergoeding voor de door Wega reeds gemaakte kosten.

5.2.      Wanneer tussen partijen niet uitdrukkelijk een tijdstip van betaling overeengekomen is, dan de opdrachtgever tot betaling over te gaan na het verstrijken van de tijd, welke normaliter voor het gereed maken van de order staat.

ARTIKEL 6. TOEREKENBARE TEKORTKOMING VAN DE OPDRACHTGEVER

(WANPRESTATIE)

6.1.      Een  toerekenbare tekortkoning van de opdrachtgever geeft Wega het recht om de overeenkomst eenzijdig te ontbinden of enige verplichting voor Wega daaruit eenzijdig op te schorten. Voorts verplicht de opdrachtgever zich alle door Wega uit hoofde van zijn toerekenbare tekortkoming gelden schade direct te vergoeden.

ARTIKEL 7. AANSPRAKELIJKHEID

7.1.      Wega is tegenover haar opdrachtgever en tegenover derden, wegens ontijdigheid of ondeugdelijkheid van de door haar geleverde prestaties of wegens gebreken in de nakoming van haar verplichtingen, nimmer aansprake­lijk tot vergoeding van enige schade, materiële noch immateriële, tenzij er aan de zijde van Wega aantoonbaar sprake zou zijn van opzet of grove schuld.

7.2.      Mocht Wega ooit tot betaling van enige schadevergoeding aan de opdrachtgever verplicht zijn of worden gesteld, dan zal de door Wega te betalen schadevergoe­ding nimmer meer bedragen dan het bedrag gelijk aan het factuurbedrag dat op de betreffende prestatie van Wega betrekking heeft, zulks met een maximum van € 4.500,00 euro (vierduizend vijfhonderd euro)

7.3.      De opdrachtgever vrijwaart Wega uitdrukkelijk tegen alle eventuele aanspraken van derden, ongeacht de omvang van die aanspraken van derden, ongeacht de vraag waarop die aanspraken van derden gebaseerd zijn. Boven­dien is Wega nimmer aansprakelijk voor indirecte en of gevolgschade.

ARTIKEL 8. PRIJZEN

8.1.      De bedragen welke door Wega genoemd worden in haar aanbiedingen zijn steeds exclusief omzetbelasting, vrachtkosten en portokosten.

8.2.      Wega is steeds gerechtigd om prijsverhogingen aan haar opdracht­gever door te berekenen. In het bijzonder, maar niet uitsluitend, gaat het daarbij om prijsverhogingen van verhuurder, de telecom en internetaanbieders, andere vervoerders, personeelslasten en prijsverhogingen van de door Wega in te kopen materialen en services.

8.3.      Wega is gerechtigd om aan opdrachtgever een bedrag voor opslagkosten in rekening te brengen, wanneer op verzoek van de opdrachtge­ver de goederen langer dan 12 uur bij Wega worden opgeslagen.

8.4       De eventuele extra kosten voor gewerkte uren op zon- en feestdagen worden doorbelast voor zover deze niet vooraf bekend waren.

8.5       Indien het definitieve aantal vierkante meters en de huurperiode afwijken van het geoffreerde, zal een na-verrekening plaatsvinden van de gemaakte kosten en aan opdrachtgever worden doorbelast.

8.6       Indien er sprake is van extra afval, hetgeen niet bekend was ten tijde van het uitbrengen van de offerte, worden de kosten daarvan doorbelast aan opdrachtgever.

8.7       De kosten voor de door Wega te gebruiken verpakkingsmaterialen worden doorbelast aan opdrachtgever.

8.8       Extra in te zetten transportmiddelen als gevolg van door opdrachtgever opgegeven wijzigingen worden doorbelast aan opdrachtgever.

8.9       Eventuele van overheidswege opgelegde of per CAO afgesproken gewijzigde loonkosten worden doorbelast aan opdrachtgever.

8.10     Extra kosten door veranderde wet- en regelgeving worden doorbelast aan opdrachtgever.

ARTIKEL 9. LEVERING

9.1.      De door Wega opgegeven levertijden zijn steeds vrijblijvend en dienen steeds slechts ter indicatie. Wega zal er naar streven de levering binnen de door haar opgegeven termijn te laten plaatsvinden.

9.2.      Als tijdstip van levering geldt steeds de datum waarop Wega de door haar geproduceerde of bewerkte goederen bij de vervoerder ter verzending inleveren en nimmer de datum van ontvangst door de opdrachtgever of een door hem aangewezen geadresseerde.

9.3.      Overschrijding van de door Wega opgegeven leveringstermijn geeft de opdrachtgever nimmer het recht om de overeenkomst door derden te laten uitvoeren, tenzij er aantoonbaar sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Wega.

9.4.      Wega is gerechtigd om van de opdrachtgever betaling te vorderen van elke levering aan hem, of van gedeeltelijk leveren en leveringen van onderdelen van een samengestelde order of herhaalorder.

9.5.      Wega zal aan de bewerking, het inpakken en de verzending van goederen, zowel die welke eigendom van de opdrachtgever zijn, als ook goederen welke door Wega worden geleverd, steeds de grootst mogelijke zorg besteden. Niettemin aanvaardt Wega terzake geen enkele aansprakelijkheid en blijven de goederen voor risico van de opdrachtgever.

9.6       Wega is niet aansprakelijk voor eventuele verschillen in fustaantallen.

ARTIKEL 10. GELEVERDE GOEDEREN

10.1.    Wega is gerechtigd om er vanuit te gaan dat door of namens de opdrachtgever aangegeven hoeveelheden kloppen.

10.2     Indien de definitieve aantallen afwijken van het geoffreerde aantal, zal een na-verrekening plaatsvinden van de vaste kosten en eventuele meerkosten aan opdrachtgever worden doorbelast.

10.3.    Als blijkt dat de door de opdrachtgever opgegeven hoeveelheden niet kloppen, dan kan Wega de uitvoering van de opdracht weigeren of opschorten dan wel aan de opdrachtgever extra kosten in rekening brengen.

10.4     Wega is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de aangeleverde goederen.

10.5     Wega is voorts niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de goederen na verlading.

10.6     Wachturen veroorzaakt door het niet tijdig aanleveren van de goederen worden tegen  € 24,75 per uur doorbelast aan opdrachtgever.

10.7     Bij aanlevering van de goederen tussen 17.30 uur en 07.30 uur wordt een bedrag ad.  € 42,50 per manuur in rekening gebracht.

10.8     Aanlevering van de goederen dient maximaal 2 dagen voor- en verlading dient maximaal 1 dag na de periode van verwerking plaats te vinden. Extra opslagruimte en opslagruimte buiten deze perioden worden doorbelast aan opdrachtgever ad. € 0,35 m2 per dag.

10.9     Wega is niet aansprakelijk voor schade aan de goederen vanwege technische, elektrische en andere storingen van haar installaties waaronder de koelcel.

10.10  Wega is niet aansprakelijk voor de kwaliteit en of vermissing van goederen.

ARTIKEL 11. VERZEKERING

11.1.    Omdat de uitvoering in opdracht en het vervoer van goederen steeds voor risico van de opdrachtgever is, dient dat risico door hem te worden verzekerd.

ARTIKEL 12. RECLAMES

12.1.    Alle eventuele reclames terzake van de aard of kwaliteit der door Wega verrichte werkzaamheden of geleverde goederen, zulks in de ruimste zin des woords, dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na de leverantie bij aangetekend schrijven  bij Wega te worden ingediend, onder overlegging van het bewijs dat die reclame betrekking heeft op een door Wega gedane leverantie dan wel andere door Wega verrichte prestatie. Die Reclametermijn wordt navenant korter, wanneer door onhoudbaarheid/bederfelijkheid van de goederen de juistheid van de reclame slechts gedurende een paar dagen kan worden aangetoond. De opdrachtgever kan nimmer reclameren terzake van afwijkingen welke gering zijn en de tolerantiegrens niet overschrijden.

12.2.    Reclames ter zake van de hoogte dan wel samenstelling van de door Wega aan de opdrachtgever verzonden facturen dienen door hem steeds bij aangetekend schrijven binnen 15 dagen na factuurdatum bij Wega te worden ingediend.

12.3.    Overschrijding van de in de vorige twee leden genoemde termijnen hebben automatisch verval van het recht tot reclameren tengevolge.

ARTIKEL 13. RETENTIERECHT

13.1.    Wega is gerechtigd om goederen van de opdrachtgever onder zich te houden, wanneer die niet aan enige verplichting uit een overeenkomst met Wega voldoet. Dit retentierecht heeft niet alleen betrekking op de goederen terzake waarvan door de opdrachtgever niet of niet naar behoren wordt gepresteerd, doch tevens op alle andere goederen van de opdrachtgever, welke Wega onder zich heeft, ook al zou de opdrachtgever aan zijn verplichtingen jegens Wega terzake van die andere goederen correct hebben voldaan.

ARTIKEL 14. ZEKERHEDEN

14.1.    Wega is gerechtigd om van de opdrachtgever het stellen/vestigen van zekerheden te eisen - en opdrachtgever zal na eerste verzoek de door Wega geëiste zekerheden stellen/vestigen - voor de juiste en tijdige nakoming wanneer het door de opdrachtgever aan Wega schuldige niet tijdig is afbetaald, dan wel wanneer Wega om één of meer andere redenen gerechtvaardigde twijfels heeft omtrent de correcte nakoming door de opdrachtgever van zij verplichtingen jegens Wega.

14.2.    Slechts Wega is gerechtigd om de aard en omvang van die zekerhe­den vast te stellen alsmede de termijn waarbinnen die vastgesteld/gvestigd moeten zijn.

14.3.    Wanneer de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet geheel de door Wega gewenste zekerheden verstrekt, dan wordt dit uitdrukkelijk als wanprestatie gekwalificeerd en staan Wega de uit wanprestatie voortvloeiende rechtsmiddelen ter beschikking jegens opdrachtgever.

ARTIKEL 15. ANNULERING

15.1.    Wanneer de opdrachtgever de door hem aan Wega gegeven opdracht annuleert, heeft Wega het recht om bij hem alle reeds door Wega gemaakte kosten in rekening te brengen, alsmede een bedrag gelijk aan 40% van het oorspronkelijke tussen partijen overeengekomen bedrag.

15.2.    Wega is gerechtigd om de overeenkomst met de opdrachtgever met onmiddellijke ingang op te zeggen en of te ontbinden, wanneer de opdrachtgever:

a. In staat van faillissement komt te verkeren.

b. Surséance van betaling heeft aangevraagd.

c. Is komen te overlijden.

d. Onder curatele is gesteld.

e. In betalingsmoeilijkheden verkeert en de continuïteit van zijn bedrijf onzeker is, hetgeen door Wega redelijkerwijs kan worden afgeleid uit de beslaglegging op één of meer goederen of vorderingen van de opdrachtgever.

ARTIKEL 16. BETALING

16.1.    Behoudens anders luidende afspraken dient betaling van het door de opdrachtgever aan Wega verschuldigde zonder enige korting en/of compensatie te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zulks zonder enige aftrek- of compensatiemogelijkheid.

16.2.    Alle betalingen dienen te geschieden op de door Wega gewenste wijze. Bij girale/elektronische betalingen en betalingen per cheque geldt als de dag van betaling de dag van creditering van de bank- of girorekening van Wega.

16.3.    Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt de opdrachtgever, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, over het openstaande bedrag inclusief BTW een rente verschuldigd van 5% per maand, een gedeelte van een maand voor een gehele maand gerekend, te berekenen vanaf de factuurdatum, zulks onverminderd het recht van Wega om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst eenzijdig voor ontbonden te verklaren.

16.4.    De buitengerechtelijke kosten welke Wega moet maken met betrek­king tot de invordering van het door de opdrachtgever aan Wega verschuldigde en niet tijdig betaalde, zijn geheel voor rekening van de opdrachtgever. Die kosten worden door partijen gefixeerd op 40% van het betreffende bedrag met een minimum van € 3.000,00 (drieduizend euro), te vermeerderen met de BTW Daarnaast komen de gerechtelijke kosten volledig voor rekening van de opdrachtgever.

16.5.    Betalingen worden eerst aangewend voor dekking van gemaakte kosten, vervolgens voor rente en pas daarna voor dekking van prestaties, waarbij betalingen steeds met de oudste facturen worden verrekend.

ARTIKEL 17. VERLENGDE TOEPASSING LEVERINGSVOORWAARDEN

17.1.    In die gevallen waarbij Wega ter uitvoering van de door de op­drachtgever gegeven opdracht één of meer derden inschakelen en die derden tegenover Wega leveringsvoorwaarden geldend kunnen maken, welke één of meer bedingen bevatten waardoor Wega tegenover die derde of derden bepaalde verplichtingen hebben of bepaalde rechten kunnen effectueren, worden die bedingen geacht ook deel uit te maken van de onderhavige leveringsvoorwaar­den, met dien verstande dat Wega tegenover haar opdrachtgever nimmer meer verplichtingen heeft dan wel minder rechten heeft dan de opdrachtgever van jegens Wega heeft.

ARTIKEL 18. OVERIGE BEDINGEN

18.1.    De opdrachtgever doet uitdrukkelijk afstand van rechten welke hem door titel 11 van boek 3, titel 1 afdeling 9 en titel 5 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek worden toegekend.

18.2.    In het geval Wega niet in staat is om de overeengekomen werkzaam­heden te verrichten als gevolg van omstandigheden welke voor risico van de opdrachtgever komen, is Wega desalniettemin gerechtigd om bij de opdracht­gever in rekening te brengen al hetgeen door Wega aan de opdrachtgever als arbeidsloon in rekening zou worden gebracht, wanneer door Wega feitelijk wel de overeenge­komen werkzaamheden in de overeengekomen periode zouden zijn verricht, ook al zou er sprake zijn van overmacht aan de zijde van de opdrachtgever. Bovendien is Wega in dat geval gerechtigd om bij de opdrachtgever in rekening te brengen een vergoeding voor gederfde winst. Door partijen wordt die vergoeding van gederfde winst bij voorbaat vastgelegd op 25 % van de overeengekomen vergoeding. Het een en ander onverminderd Wega's recht om tegenover de opdrachtgever aanspraak te maken op vergoeding van alle overige door haar geleden schade.

18.3.    Alle door Wega geleverde goederen blijven haar eigendom totdat volledige betaling van het aan haar verschuldigde heeft plaatsgevonden. Onder betaling wordt verstaan volledige betaling van de hoofdsom, rente en eventuele gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten.

18.4.    Van volledige betaling als bedoeld in art. 18.3 kan slechts sprake zijn indien het verschuldigde bedrag door Wega volledig is ontvangen.

18.5.       Opdrachtgever of aan haar gelieerde personen en vennootschappen mogen gedurende een jaar na de laatste door Wega uitgevoerde opdracht voor opdrachtgever of aan haar gelieerde personen en vennootschappen, voor een opdracht welke hij door (een) derde(n) laat uitvoeren, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Wega,  geen medewerkers inzetten van Wega en of uitzendkrachten welke eerder door Wega zijn ingeleend bij uitzendorganisaties en zijn ingezet door Wega bij een opdracht van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in weerwil van deze bepaling handelt, dan verbeurt opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete van € 10.000,00 per overtreding en € 5.000,00 voor iedere dag waarop de overtreding voortduurt, onverminderd de overige rechten van Wega krachtens de wet of de onderhavige algemene voorwaarden.

18.6.    Op de aanbiedingen van Wega en de met Wega gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

18.7.    Wega is gerechtigd om alle geschillen voor te leggen aan de bevoegde rechter te ‘s-Gravenhage welke rechtsmacht partijen (Wega en de opdrachtgever) aanvaarden.